Regulamin – Smocza promocja – Retail

Regulamin promocji

 1

Definicje

 1. Regulaminem jest niniejszy regulamin promocji.
 2. Promocją  jest promocja pod nazwą „Smocza Promocja”, która jest organizowana przez Organizatora.
 3. Czas Trwania Promocji obejmuje okres 28.04-30.06.2017 lub do wyczerpania zapasów.
 4. Organizatorem Promocji jest MSI Polska sp. o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Magazynowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-400 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000254454, NIP 8961407876, REGON 020259053, adres elektroniczny: promocje@msi.com.
 5. Serwisem internetowym Organizatora nazywamy stronę www Organizatora dostępną pod adresem https://promocje.msi.com/smocza-promocja poprzez którą Uczestnik dokonuje zgłoszenia do udziału w Promocji.
 6. Partnerem Handlowym Promocji jest sklep oferujący sprzedaż towarów Organizatora, w którym dokonanie zakupu uprawnia do udziału w Promocji. Lista Partnerów Handlowych Promocji dostępna jest w formie elektronicznej pod adresem: https://promocje.msi.com/smocza-promocja
 1. Uczestnikiem nazywamy osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
  1. w Czasie Trwania Promocji dokonała u Partnera Handlowego Promocji zakupu produktu MSI objętego promocją i dysponuje dowodem zakupu w postaci faktury lub paragonu;
  2. nie prowadzi działalności gospodarczej;
  3. dokonała prawidłowego zgłoszenia do udziału w Promocji w sposób określony w niniejszym Regulaminie;
  4. nie jest pracownikiem Organizatora;
  5. nie jest członkiem rodziny (tj. wstępnym, zstępnym lub małżonkiem) pracownika Organizatora ;
  6. posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pod którym odbiera przesyłki poczty kurierskiej.

 2

Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i prowadzenia Promocji, nagrody przewidziane w Promocji i zasady ich odbioru oraz postępowanie reklamacyjne.
 2. Każda osoba biorąca udział w Promocji jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem, a jego postanowienia stają się dla Organizatora i Uczestnika wiążące w chwili dokonania przez Uczestnika zgłoszenia do Promocji.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Poprzez udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora danych osobowych podanych w zgłoszeniu do Promocji w stopniu niezbędnym do realizacji zgłoszenia oraz dla celów ewidencyjnych. Uczestnik swoje dane podaje na zasadzie dobrowolności. Każdy Uczestnik ma zagwarantowane prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do poprawiania swoich danych osobowych w każdym czasie, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy Uczestników (czyli zgłosić sprzeciw co do dalszego przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora). Organizator zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim w celach niezwiązanych z realizacją zgłoszenia.                                                                                                                                                               3

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Aby wziąć udział w Promocji należy wykonać następujące czynności:
 1. w Czasie Trwania Promocji dokonać u Partnera Handlowego Promocji zakupu jednego z produktów objętych promocją;
 2. dokonać zgłoszenia do udziału w Promocji poprzez Serwis internetowy Organizatora poprzez poprawne wypełnienie formularza oraz przesłanie skanu faktury lub paragonu za zakupiony towar. Wypełnienie formularza zgłoszenia wymaga podania następujących danych: modelu towaru, imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, adresu, kodu pocztowego i miasta oraz wyrażenia zgody na akceptację Regulaminu.
 1. Nagroda gwarantowana zostanie przyznana Uczestnikowi Promocji, który dokona poprawnego zgłoszenia do Promocji poprzez stronę https://promocje.msi.com/smocza-promocja Kup notebook I odbierz gadżety przed wyczerpaniem zapasu nagród.
 2. Jedna faktura lub jeden paragon upoważnia Uczestnika do dokonania jednego zgłoszenia do udziału w Promocji, czyli do odbioru jednej nagrody gwarantowanej, bez względu na to jaką liczbę towarów Organizatora Uczestnik zakupił.
 3. Dowodem zakupu towaru nie jest faktura pro-forma.

  4

Nagroda i odbiór

 1. Nagrody w Promocji są zależne od modelu zakupionego przez Uczestnika towaru Organizatora, a ich liczba jest limitowana. Nagrody i ich liczba są następujące:
Model zakupionego towaru Organizatora Nagroda Wartość nagrody brutto Liczba nagród
Dowolny model notebooka MSI serii GT lub GS
 • Grę Battlefield 1
 • Gamingowy Plecak
 • Myszkę
 • Smoczą Maskotkę
600 zł 25 szt
Dowolny model notebooka MSI serii GE Słuchawki Siberia V2 300 zł 40 zł
Dowolny model notebooka MSI serii GP lub GL Gamigowy Plecak 150 zł 60 szt

 

 1. Po dokonaniu przez Uczestnika zgłoszenia do udziału w Promocji, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez Organizatora drogą mailową na wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do udziału w Promocji adres mailowy. Organizator ocenia kompletność zgłoszenia oraz weryfikuje prawdziwość podanych danych w terminie do 3 tygodni. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawidłowego adresu, który uniemożliwia dostarczenie nagrody, albo posłużenia się przez Uczestnika podrobionym lub przerobionym dowodem zakupu towaru, Organizator odrzuca zgłoszenie, a nagroda przepada. O odrzuceniu zgłoszenia oraz o przyczynach jego odrzucenia Organizator informuje Uczestnika drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do udziału w Promocji.
 2. Zgłoszenia do udziału w Promocji rozpatrywane są przez Organizatora przez cały Czas Trwania Promocji. O otrzymaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń, nagrody wydawane są do wyczerpania zapasów. Organizator poinformuje na stronie http://promocje.msi.com/smocza-promocja o wyczerpaniu puli nagród
 3. W przypadku uznania zgłoszenia za prawidłowe Organizator informuje Uczestnika drogą mailową na wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do udziału w Promocji adres mailowy o wyniku weryfikacji zgłoszenia oraz wysyła Uczestnikowi nagrodę lub informuje Uczestnika o tym, że wyczerpał się limit nagród, których dotyczy zgłoszenie. W przypadku wyczerpania limitu nagród, pomimo stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia do udziału w Promocji, prawo Uczestnika do otrzymania nagrody wygasa. O wyczerpaniu limitu nagród Organizator informuje Uczestnika drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do udziału w Promocji.
 4. Nagrody wysyłane są w terminie do 3 tygodni od dnia poinformowania Uczestnika o uznaniu zgłoszenia za prawidłowe. Nagrody dostarczane są za pośrednictwem wybranej przez Organizatora poczty kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do udziału w Promocji. Uczestnik nie ponosi kosztów dostawy nagród.
 5. Uczestnik nie ma prawa żądania wypłaty jakiejkolwiek kwoty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 niniejszego Regulaminu Uczestnik nie ma prawa żądania od Organizatora wymiany otrzymanej nagrody na inny egzemplarz.
 6. Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzcy nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt. 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) w wysokości 10 % wartości nagrody).
 7. Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. Zgodnie z regulaminem Promocji w ramach której Uczestnik otrzymał nagrodę, podatek od nagrody pokrywa Uczestnik Promocji.

 5

Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Organizator jest zobowiązany do dostarczenia nagród wolnych od wad, jeśli dostarczona nagroda ma wadę Organizator jest odpowiedzialny względem Uczestnika za jej wystąpienie na warunkach opisanych w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Procedura reklamacyjna odbywa się według zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa, w szczególności art. 556-576(4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
 3. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: promocje@msi.com
 4. W reklamacji należy dokładnie określić przyczynę reklamacji, podać imię i nazwisko oraz adres do doręczeń, a także określić czego Uczestnik się domaga. W treści reklamacji należy zaznaczyć, że reklamacja dotyczy promocji „Smocza promocja”.
 5. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i ustosunkowuje się do niej w formie mailowej. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedający powiadamia niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostaje informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Uczestnik, który wykonuje uprawnienia z tytułu wadliwości nagrody, jest zobowiązany na koszt Organizatora dostarczyć wadliwą nagrodę na adres Organizatora (ul. Magazynowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-400 Kobierzyce).
 7. Po otrzymaniu nagrody zaleca się sprawdzenie (w miarę możliwości) czy przesyłka nie nosi śladów zniszczenia oraz czy jest ona zgodna z zamówieniem (w miarę możliwości). Jeżeli Uczestnik stwierdzi uszkodzenia przesyłki w chwili jej dostarczenia, zaleca się, w celu przyśpieszenia procedury reklamacyjnej niezwłoczne sporządzenie pisemnego protokołu w obecności kuriera doręczającego przesyłkę i odmówienie odbioru nagrody.                                                                                                                                                                    6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie internetowym Organizatora.
 2. Regulamin nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 2. W przypadku powstania roszczeń w  związku z realizacją Promocji i obowiązywaniem niniejszego Regulaminu strony mogą skorzystać z pozasądowych procedur rozwiązywania sporów – w szczególności dążyć do ugodowego zakończenia sporu lub skorzystać z mediacji (za zgodą wszystkich stron sporu).
 3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie jego postanowienia powinny być interpretowane zgodnie z tym prawem. W przypadku stwierdzenia, że jakiś zapis niniejszego Regulaminu pozostaje sprzeczny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zastosowanie mają odpowiednie przepisy, co nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.